Cestovní pas, ceny, rychlost a vydání

Pokud plánujete cestu do některého ze států EU nebo na území států Schengenského prostoru, pro překročení hranic vám vystačí pouze platný občanský průkaz v odpovídajícím formátu. Chystáte-li se mimo tento prostor, „občanka“ vám stačit nebude. Zde je zapotřebí mít k dispozici některý z cestovních dokladů, tedy cestovní, diplomatický či služební pas nebo cestovní průkaz (průkaz má územní a časovou platnost omezenou účelem cesty a vydává se pouze v odůvodněných případech, např. při ztrátě pasu). Ne každý z nás má možnost získat pas diplomatický či služební, a tak nám nezbývá, než si vystačit s cestovním pasem.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vydává ve lhůtě 30 dnů (je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů). Pokud je žadateli o tento typ pasu méně než 15 let, má tento pas dobu platnosti 5 let. Občanům starším 15 let se tento pas vydává s dobou platnosti na 10 let. Dobu jeho platnosti nelze prodloužit. Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat se platí správní polatek ve výši 600 Kč. Občanům mladším 15 let pak 100 Kč. Vydává ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

Vydává se, žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů (nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů). V těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců. Dobu platnosti tohoto cestovního pasu též nelze prodloužit. U cestovního pasu bez strojově čitelných údajů je tento poplatek vyšší, a to 1500 Kč. U občanů mladších 15 let pak 1 000 Kč. Vydává se ve lhůtě do 15 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů.

Kdo a za jakých podmínek může požádat o vydání pasu

  • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti (do 18 let), musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost.
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let

Jak a kam se při žádosti o pas obrátit

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Pozor, žádost nelze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u matričního úřadu. V zahraničí se žádost podává u zastupitelského úřadu České republiky. U tohoto typu pasu se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce (např. pěstouna). Převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno. Cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.

Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Na rozdíl od předchozího typu pasu žádost lze podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu. V zahraničí pak u zastupitelského úřadu České republiky. Rovněž u tohoto cestovního pasu se vyžaduje osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce (např. pěstouna). Převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno, a to i v případě, že zplnomocněný zástupce podal žádost o jeho vydání. Tento cestovní pas lze převzít u úřadu, u něhož byla podána žádost o jeho vydání, nebo u kteréhokoliv jiného úřadu oprávněného předat cestovní pas, který občan uvedl v žádosti o jeho vydání (například u matričního úřadu, nebo zastupitelského úřadu).

Co musíte předložit u obou typů pasu


doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu, například tedy občanský průkaz. U občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo oddací list).

doklad o státním občanství – vyžaduje se při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno.

odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz. Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let. Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů. Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Podání žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

Žádost se podává na úředním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, u matričních úřadů a v zahraničí zastupitelských úřadů. K žádosti se přikládají dvě fotografie, doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz, a plná moc, pokud žádost podává zplnomocněný zástupce.

Ukázat komentáře ostatních

Comments (2)

Napsat komentář